Type and press Enter.

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID

Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen B.V. D’INTERNE KEUKEN, met maatschappelijke zetel te 3080 Tervuren, Kolvenrodestraat 86/K en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0631.977.071 (hierna CANAPÉ) en de Klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle folders, prijslijsten, advertenties, aanbiedingen, offertes alsmede op alle overeenkomsten die met de Klant tot stand komen en op alle (rechts)handelingen ter uitvoering daarvan. Deze voorwaarden zijn toepasselijk met absolute uitsluiting van de voorwaarden vermeld op bestelbonnen, facturen of andere documenten uitgaande van de Klant.

Artikel 2 – AANBOD EN BESTELLING

1. Bestellingen worden schriftelijk, via e-mail of post aanvaard, maar zijn enkel bindend indien aanvaard door CANAPÉ d.m.v. een schriftelijke (e-mail of ticket) orderbevestiging. Het uitblijven van een dergelijke schriftelijke orderbevestiging geeft de Klant niet het recht op enige vergoeding. De Klant heeft 8 kalenderdagen de tijd om CANAPÉ schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties in de orderbevestiging. Na voormelde duur is de orderbevestiging van toepassing op deze overeenkomst.
Offertes zijn slechts geldig en bindend voor zover deze uitdrukkelijk voor akkoord werden bevestigd door de Klant via e-mail of via schrijven. Zij gelden tevens onder voorbehoud van supplementaire werken en/of aanpassingen in de bestelling of werkopdracht die door de Klant werden gevraagd en die desgevallend aanleiding kunnen geven tot een prijsaanpassing.

2. Prijzen welke door CANAPÉ in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend en indicatief, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen.

3. De prijzen die door CANAPÉ in offertes en overeenkomsten werden bepaald zijn voor wijziging vatbaar voor zover deze wijzigingen het gevolg zijn van omstandigheden en elementen onafhankelijk van de wil van partijen.

Artikel 3 – LEVERING

1. De levering voor onder meer bestellingen van aperopakketten is en reist voor risico van de Klant. Dit ongeacht de wijze van vervoer (door CANAPÉ zelf of door een externe partij). CANAPÉ is niet aansprakelijk voor de laattijdige levering ingevolge derden.

2. Alvorens wordt overgegaan tot levering, dient CANAPÉ finaal 3 dagen voor levering te beschikken over het adres voor levering. Last minute wijzigingen (binnen 24u voor de levering) brengen een extra kost met zich mee die aan de Klant zullen worden doorgerekend.
Goederen die niet kunnen worden geleverd wegens afwezigheid van de Klant dienen voor het volledige bedrag betaald te worden.

3. CANAPÉ is gerechtigd om de uitvoering van haar prestaties en verbintenissen op te schorten indien de Klant zelf in gebreke blijft om zijn/haar verbintenissen en verplichtingen na te komen.

4. De Klant moet aan CANAPÉ elke klacht betreffende het geleverde materiaal binnen 7 kalenderdagen voor droge producten en 1 kalenderdag voor verse producten na de ontvangst, schriftelijk gemotiveerd per aangetekende brief, of per e-mail, laten toekomen, met verwijzing naar het nummer van de offerte of factuur. Zodra deze termijn verstreken is, zal het materiaal door de Klant aanvaard geacht te zijn en zal geen enkele klacht meer in aanmerking worden genomen. De tijdige formulering van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting.

5. Klachten met betrekking tot beschadiging van verzonden materiaal moeten binnen de 3 werkdagen schriftelijk gemotiveerd per aangetekende brief of per e-mail gericht worden naar het bedrijf dat instond voor levering en ter informatieve titel eveneens naar CANAPÉ.

6. Geen enkele terugzending van materiaal zal worden aanvaard tenzij voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van CANAPÉ, en voor zover dit materiaal in goede staat wordt teruggestuurd en in zijn oorspronkelijke verpakking. De Klant betaalt de retourneringskosten.

Artikel 4 – PRIJZEN

1. CANAPÉ is gerechtigd aan de Klant voorschotten te vragen of het stellen van zekerheid te eisen. Bij bevestiging via e-mail van een bestelbon voor aankoop of van een offerte is een voorschot verschuldigd door de Klant van 30% van de prijs waarvoor een factuur zal worden uitgeschreven. CANAPÉ heeft bovendien het recht de levering, opdrachten en/of de service op te schorten tot betaling van het voorschot. Voor de aperobags geldt het volgende: deze bestellingen worden pas definitief na gehele betaling van de factuur. Een gehele betaling van de factuur geldt als bevestiging. Zolang de factuur in zijn geheel niet is voldaan, beschikt CANAPÉ over het recht de levering op te schorten tot gehele betaling van de factuur.

2. De facturen van CANAPÉ zijn steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel of door overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst geschiedt elke betaling binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.

3. Bij niet-betaling of bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn zullen de facturen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een interest van 1% per maand vanaf de vervaldatum en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 75,00 €.

4. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle facturen van CANAPÉ van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

5. Alle gegevens voor facturatie dienen aangeleverd te zijn op moment van bestelling. In het geval CANAPÉ niet over alle facturatiegegevens beschikt op moment van facturatie en er een nieuwe factuur moet worden opgesteld, blijft de initiële vervaldag gelden en wordt er een extra administratiekost van 35,00 EUR aangerekend.

6. De Klant moet aan CANAPÉ elke klacht betreffende de facturatie binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst, schriftelijk gemotiveerd per aangetekende brief of per e-mail, laten toekomen, met verwijzing naar het nummer van de verzendingsnota of factuur. Zodra deze termijn verstreken is, zal de factuur door de Klant aanvaard geacht te zijn en zal geen enkele klacht meer in aanmerking worden genomen. De tijdige formulering van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5 – ANNULATIE EN WIJZIGING VAN EVENTS OF RESTAURANTBEZOEKEN

1. Op CANAPÉ kan een beroep worden gedaan voor events op locatie van de Klant of op locatie van CANAPÉ zelf . Bij annulatie van het event 1 week voor het event zelf is 50% van de offerte verschuldigd. Bij annulatie minder dan 24u voor het event is het volledige bedrag van de offerte verschuldigd.

2. De locatie in Tervuren kan privé gehuurd worden door bedrijven en particulieren. De Klant dient één week op voorhand het aantal gasten mee te delen zodat CANAPÉ zich correct kan voorbereiden. Wanneer het aantal gasten uiteindelijk 15% minder bedraagt dan het initieel opgegeven aantal zullen alle kosten worden aangerekend.

3. CANAPÉ staat in eerste instantie louter in voor het verhuren van haar locatie in Tervuren en het regelen van eten en drinken. Van zodra er meer verwacht wordt, zal er 20% extra worden aangerekend van het factuurbedrag voor projectmanagement.

Artikel 6 – AANSPRAKELIJKHEID

1. CANAPÉ gaat in alle gevallen enkel een middelenverbintenis aan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. CANAPÉ zal nooit aansprakelijk zijn ten aanzien van de Klant en/of derden voor verlies of beschadiging van de bestelling, onrechtstreekse, gevolg- of incidentele schade door welke oorzaak ook, ongeacht of CANAPÉ op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade. CANAPÉ is eveneens niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook die op de externe locatie van de Klant wordt aangebracht.

2. CANAPÉ kan enkel verantwoordelijk gesteld worden voor directe schade die het resultaat is van zware fouten of opzettelijke fouten van CANAPÉ en haar medewerkers. CANAPÉ kan eveneens enkel verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken. De totale en gecumuleerde aansprakelijkheid van CANAPÉ en haar medewerkers en/of aangestelden voor al de directe en aantoonbare schade blijft te allen tijde beperkt tot maximum het factuurbedrag van de betreffende levering. Partijen erkennen dat onderhavige bepaling onderdeel heeft uitgemaakt van de onderhandelingen omtrent de prijs en andere clausules. CANAPÉ aanvaardt ook dat zij verantwoordelijk gesteld kan worden in enkele welbepaalde gevallen. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat deze clausule om die redenen geen onrechtmatig beding vormt in de zin van art. VI.91/5, 6° Wetboek Economisch Recht.

3. De Klant vrijwaart CANAPÉ te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 7 – OVERMACHT

1. CANAPÉ is niet aansprakelijk voor het niet-naleven van haar verplichtingen (inclusief levering veroorzaakt door omstandigheden die onafhankelijk van de wil van CANAPÉ de uitvoering van haar verbintenissen onder de overeenkomst onmogelijk maken of slechts mits onredelijke inspanningen of kosten kunnen uitgevoerd worden, en die bij het sluiten van de overeenkomst niet redelijkerwijs kon voorzien worden. Onder overmacht zal onder andere worden verstaan: stakingen, problemen met leveranciers/transport/productie, autopech, schommelingen in valutakoersen, regerings- of regelgevende actie, brand, tekort aan arbeidskrachten, vernieling van de machines, natuurrampen, enz. Deze opsomming is niet limitatief.

2. Ingeval van overmacht wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van deze overmacht, zonder dat de partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn voor een eventueel geleden schade of verlies. Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, heeft CANAPÉ het recht de overeenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding.

Artikel 8 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien de overeenkomst wordt verbroken of geannuleerd door de Klant, blijft de Klant gehouden tot integrale betaling van de intussen aangekochte goederen. Bovendien is CANAPÉ gerechtigd op een schadevergoeding, gelijkstaand aan 50% van het saldo van de prijs bepaald in de overeenkomst of in de offerte, met een minimum van 500,00 EUR, onverminderd haar recht op een hogere schadevergoeding indien bewijs van werkelijke hogere schade wordt geleverd. Het desgevallend reeds betaalde voorschot kan gelden als zodanige, desgevallend gedeeltelijke, schadevergoeding. Omgekeerd kan de Klant aanspraak maken op een ontbinding met een gelijkwaardige schadevergoeding indien de overeenkomst lastens CANAPÉ wordt ontbonden.

2. In het geval van een contractuele wanprestatie door de Klant en onverminderd de voorgaande alinea, behoudt CANAPÉ zich het recht voor éénzijdig een einde te maken aan deze of andere lopende overeenkomsten en/of diensten die tussen dezelfde contractpartijen lopen, zelfs indien de andere diensten geen verband houden met de overeenkomst of diensten in het kader waarvan de Klant een wanprestatie begaat en zelfs indien de termijn van die overeenkomsten of diensten nog niet verstreken zijn. CANAPÉ zal een einde kunnen maken aan deze of de andere overeenkomsten en/of diensten middels eenvoudige schriftelijke verklaring, zonder dat dit als contractuele wanprestatie langs haar zijde geïnterpreteerd kan worden. Dergelijke éénzijdige beëindiging kan geenszins aanleiding geven tot de ontbinding van enige overeenkomst lastens CANAPÉ.

3. CANAPÉ zal, wanneer een Klant na behoorlijke aanmaning in gebreke blijft of wanneer hij uitstel van betaling of een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of zijn faillissement wordt aangevraagd, gerechtigd zijn alle overeenkomsten, waaruit nog niet door CANAPÉ vervulde verplichtingen jegens hem voortvloeien of uit hoofde waarvan hij nog door CANAPÉ geleverde goederen onder zich heeft, te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst en de in gebreke blijvende Klant voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk stellen.

4. CANAPÉ is niet tot vrijwaring gehouden voor de verborgen gebreken die hij niet gekend heeft bij aanvang, tijdens en na afloop van de bestelling. De zichtbare gebreken waarvan de Klant op het ogenblik van de oplevering het bestaan heeft gekend of had kunnen kennen worden beschouwd als zijnde aanvaard enkel door het feit van de levering.
In geen geval zal de klant de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.
Er wordt door CANAPÉ geen enkele garantie verleend op de door haar verkochte goederen anders dan voor de verborgen gebreken die CANAPÉ zou hebben gekend ten tijde van de overeenkomst en waarvan de Klant gehouden is het bewijs te leveren van zowel het gebrek, de aard ervan als de kennis in hoofde van CANAPÉ.

Artikel 9 – PRIVACYBELEID

1. De gegevens van de Klant worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming. Het privacybeleid van CANAPÉ houdt in dat alle gegevens met betrekking tot bestellingen en het geleverde materiaal niet worden verstrekt aan andere organisaties voor marketingdoeleinden, tenzij de Klant daarmee uitdrukkelijk en voorafgaand heeft ingestemd.

2. De Klant geeft steeds tijdig, desgevallend op verzoek van CANAPÉ, alle nuttige informatie aan CANAPÉ. De Klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan CANAPÉ om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens (conform art. 4,1 van de algemene verordening gegevensbescherming), alsook de bijzondere categorieën van persoonsgegevens (conform art. 9.1 van de algemene verordening gegevensbescherming) die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden, zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van CANAPÉ onder deze overeenkomst.

3. De Klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan CANAPÉ te richten. (conform art. 12 e.v. van de algemene verordening gegevensbescherming).

4. CANAPÉ verbindt zich ertoe binnen een termijn van een maand de Klant van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom CANAPÉ (niet) ingaat op het (de) verzoek(en) van de Klant.

5. CANAPÉ behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

6. Indien de Klant van mening is dat CANAPÉ ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan CANAPÉ gerichte verzoek(en), kan de Klant klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens Gevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL, +32 (00)22744800, +32 (0)22744835, contact@apd-gba.be

Artikel 10 – TOEPASSELIJK RECHT

1. Alle overeenkomsten met CANAPÉ worden beheerst door het Belgisch recht.
2. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van CANAPÉ bevoegd.

Artikel 11 – OVERIGE BEPALINGEN

Indien één of meerdere clausules of een deel van een clausule nietig zou zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zou zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen.